Dit verzekeringsvoorstel geldt voor alle ondernemingen of instellingen met een jaarlijkse omzet tot € 25.000.000. Dit formulier dient accuraat en naar waarheid te worden ingevuld en ons te voorzien van alle informatie, omstandigheden en feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico, als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.
Assurantieadviseur
Kemp assurantiën / Beterverzekeren
Field is required!
Agentnummer
26 / HB0000601
Field is required!
Gewenste ingangsdatum
Selecteer een datum
Field is required!
Verzekeringnemer/verzekerde
Field is required!
KVK-nummer
Field is required!
Naam contactpersoon
Field is required!
Voorletters
Field is required!
Field is required!
Adres
Field is required!
Website
Field is required!
Postcode/plaats
Field is required!
Telefoonnummer
Alleen cijfers invullen a.u.b.
Het pre-priced verzekeringsvoorstel Cyber en Data Risks by Hiscox is van toepassing op alle ondernemingen/sectoren/activiteiten
met uitzondering van:
• Financiële instellingen (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensionfondsen);
• Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen- en hypotheekadviseur);
• Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS en American Express);
• Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn en Twitter);
• Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s);
• Kansspelsector;
• Seksbranche.
Mee te verzekeren rechtspersonen
Geef hieronder de namen van de mee te verzekeren rechtspersonen op (meer dan 50% eigendom).
Naam
Field is required!
Naam
Field is required!
Naam
Field is required!
Naam
Field is required!
Naam
Field is required!
Omzet
Omvang omzet/exploitatiesom (exclusief BTW, inclusief bovengenoemde rechtspersonen) over de laatste 12 maanden
Field is required!
Verklaringen
U verklaart dat:
• er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada;
• u niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens
verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het
te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang
zouden kunnen zijn;
• er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee verzekeringnemer/verzekerde
met persoonsgegevens is omgegaan;
• tevens verklaart u dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief
maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy;
• verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 betaalkaarten(creditcards) gegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen netwerk
en/of (computer)systemen of bij derden;
• verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd
en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers;
• u tenminste elke 6 maanden zowel patches als software updates laat uitvoeren op uw netwerk(en) - geldt alleen voor bedrijven met een omzet
boven € 10.000.000;
• u minimaal maandelijks een back-up maakt van de data en deze los van het netwerk te bewaren/op te slaan - geldt alleen voor bedrijven met een
omzet boven € 10.000.000.
Polisvoorwaarden en clausules
Vergoeding extra belkosten bij hacking telefooncentrale:
• Sublimiet: € 50.000
• Eigen risico € 1.000
Verlies van geld op rekening:
• Sublimiet: € 25.000
• Eigen risico: € 1.000
Eigen service (dienst) bij cyberaanval
• Sublimiet : € 15.000 per verzekeringsjaar, bovenop het verzekerd bedrag.**
** Hierop is geen eigen risico van toepassing indien er binnen 48 uur na het incident melding wordt gedaan bij de verzekeraar.

Computer- en Elektronicaverzekering (optioneel)

Indien u ook verzekerd wilt zijn voor diefstal en beschadiging van uw computer- en kantoorelektronica door bijvoorbeeld brand-of waterschades kunt u een Computer- en Elektronicaverzekering afsluiten. beantwoord hiervoor onderstaande vragen.
Gewenste ingangsdatum
Selecteer een datum
Field is required!
Rechtsvorm
Field is required!
SBI-code hoofdactiviteit
Field is required!
Is het adres gelijk aan Cyber en Data Risk?
Field is required!
Adres
Field is required!
Postcode/plaats
Field is required!
Bestemming
Field is required!
Bouwaard
Field is required!
Inbraakpreventie
  • Maak een keuze
  • Geen
  • BORG beveiliging
  • Anders, namelijk:
Maak een keuze
Field is required!
Field is required!
Kantoorpakket verzekering - uitsluitend geschikt voor kantoorrisico’s
(diefstal uit motorrijtuigen is niet verzekerd)
Field is required!
Pakket 1
Casco € 10.000
Extra kosten *** € 10.000
Data € 5.000
Programmatuur € 5.000
Transport € 10.000
Premie: € 160

*** Uitkeringstermijn 13 weken
Pakket 2
Casco € 20.000
Extra kosten *** € 20.000
Data € 10.000
Programmatuur € 10.000
Transport € 20.000
Premie: € 320

*** Uitkeringstermijn 13 weken
Pakket 3
Casco € 30.000
Extra kosten *** € 30.000
Data € 15.000
Programmatuur € 15.000
Transport € 30.000
Premie: € 480

*** Uitkeringstermijn 13 weken
Pakket 4
Casco € 40.000
Extra kosten *** € 40.000
Data € 20.000
Programmatuur € 20.000
Transport € 40.000
Premie: € 640

*** Uitkeringstermijn 13 weken
Dekkingsgebied
Europa

Eigen risico
Per rubriek € 125
Extra kosten 2 dagen

Premiebetaling

Betaling via
Field is required!
Betaling per
Field is required!

Doorlopende machtiging

U dient de doorlopende machtiging te tekenen indien u automatische incasso als betalingswijze heeft gekozen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turien & Co. Assuradeuren (Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) om doorlopende incasso opdrachten naar uw bank te sturen. Ook geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Turien & Co. Assuradeuren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN
Field is required!
Plaats
Field is required!
Datum
Field is required!
Akkoord automatische incasso
Field is required!
Slotverklaring
De verzekeringnemer bevestigt/verklaart mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/verklaringen juist is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Turien & Co. Assuradeuren en Hiscox en/of NationaleNederlanden van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan Turien & Co. Assuradeuren verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Mededeling bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Turien & Co. Assuradeuren, Hiscox (voor Cyber en Data Risks) en Nationale-Nederlanden (voor Computer en Elektronica) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Om deze redenen geeft Turien & Co. Assuradeuren uw persoonsgegevens door aan Hiscox en/of Nationale-Nederlanden.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.
Klachten
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van verzekeraar / assuradeur worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van ondertekenaars voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wenden. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast is er de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Deze onafhankelijke tuchtraad, verbonden aan het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), behandelt de klachten van klanten over het gedrag van de verzekeraars. De Tuchtraad Financiële Dienstverlening, samengesteld uit onder meer prominente juristen, zorgt voor een solide fundament van de zelfregulering door toetsing aan belangrijke bindende gedragscodes en regelingen van het Verbond van Verzekeraars. Adres: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.
Fraude
Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of vergoeding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Turien & Co. hanteert een actief beleid ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons geconstateerde fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald.

Fraude kan ook tot gevolg hebben dat wij:
• aangifte doen bij de politie of Openbaar Ministerie;
• de verzekering(en) zullen beëindigen;
• onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen;
• een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare
waarschuwingssysteem.

Een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.
Pre-contractuele informatie
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Turien & Co. Assuradeuren namens Hiscox en/of Nationale-Nederlanden. De contractstermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de polisvoorwaarden en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene en specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van de voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op www.turien.nl.
Ultimate Benificial Owner (UBO)
Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer en/of zijn er UBO’s die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?
Field is required!

Slotverklaring

Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen, zoals directeur, partner of bevoegd manager.
Achternaam
Field is required!
Voorletters
Field is required!
Field is required!
Plaats
Field is required!
Datum
Datum van ondertekening
Field is required!
Akkoord
Field is required!
De Cyber en Data Risks verzekering dekt de gevolgen van:
• Systeeminbraak
• Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie
• Cyberaansprakelijkheid
• Hacking
• Cyberafpersing