Veelgestelde vragen (FAQ)

Wij werken met zeer veel maatschappijen samen, sommige van deze maatschappijen zijn zo tevreden over deze samenwerking dat zij ons exclusief extra kortingsmogelijkheden geven. Dit varieert van bv, drie schadevrije jaren extra tot 25 % extra korting over de bruto premie.

Nee, wij bieden niet de premies van alle maatschappijen aan. Dit komt doordat wij de service of de polisvoorwaarden van sommige maatschappijen onder de maat vinden.

Tijdens de looptijd van de autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Het aantal schadevrije jaren wordt door de verzekeraar vastgesteld en op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring (ook wel bonus/malus-verklaring genoemd). De verklaring wordt na het beëindigen van de verzekering naar de klant gestuurd die de originele verklaring op zijn beurt aan de nieuwe verzekeraar dient te overleggen. Men heeft daar vaak twee tot drie maanden de tijd voor. Het aantal schadevrije jaren geeft recht op korting. De korting wordt echter alleen toegekend indien u een geldige, originele verklaring aan de nieuwe verzekeraar kunt overleggen. De geldigheidsduur van een royementsverklaring bedraagt 1 jaar. Wanneer er een negatief aantal schadevrije jaren op uw verklaring staat dan krijgt u te maken met een toeslag in plaats van een korting. Wij kunnen u in dat geval geen offerte toe laten sturen, aangezien de verzekeraars zelden nieuwe klanten willen verzekeren die met negatieve jaren binnenkomen. Het advies luidt verzekerd te blijven bij uw huidige verzekeraar totdat u weer op nul schadevrije jaren staat.

Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevalleninzittendenverzekering een vooraf bepaald bedrag uit. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

De schadeverzekering inzittenden keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

Een rechtsbijstandverzekering verleent juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er worden geprocedeerd om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van de schadevergoedingsplicht van de tegenpartij. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen met dealers en garages. De dekking van enkel verhaalsrechtsbijstand is alleen voor verhaal na een ongeval.

De schadevrije jaren worden per auto opgebouwd. Wanneer u een tweede gezinsauto aanschaft en niet eerder een tweede auto had, dan begint u met nul schadevrije jaren. Er zijn echter maatschappijen die bereid zijn de no-claimkorting van de eerste auto ook op de tweede auto te zetten, maar onder bepaalde voorwaarden. Er mag meestal niet zakelijk mee gereden worden (wel woon-werkverkeer). De inwonende partner dient de regelmatige bestuurder van de auto te zijn en niet een zoon of dochter. Verder verlangen de maatschappijen dat de eerste auto ook bij hun verzekerd zal worden. Dat kan uiteraard pas per de contractsvervaldatum. Van de maatschappijen met de volgende productnummers: 24, 44, 45, 77, 98, 101, 873, 1238, 1239 en 1289 weten wij dat zij de regeling hanteren. De regeling is echter nog niet in onze vergelijking opgenomen. Wij raden u aan de gegevens van uw eerste auto in te vullen op basis van het aantal schadevrije jaren dat u met de auto heeft en vervolgens de productnummers op te schrijven of een print te maken. Vervolgens vult u de gegevens van de tweede auto in met hetzelfde aantal schadevrije jaren. Vervolgens nogmaals voor de tweede auto, maar dan gebaseerd op nul schadevrije jaren. Bij productnummer 101 moet u minimaal vier schadevrije jaren hebben. U kunt nu zelf uitrekenen of het aantrekkelijk is om beide auto’s bij één verzekeraar onder te brengen.

Het systeem vertrouwelijke mededelingen en malusregistratie wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. De lijst vermeldt personen die om een bepaalde reden een verzekering zijn geweigerd of opgezegd. Ook mensen met een ontzegging van de rijbevoegdheid staan vermeld. Tevens zijn de mensen die in de negatieve schadevrije jaren (maluspositie) beland zijn en wiens verzekering beëindigd/geschorst is opgenomen. Het systeem wordt bijgehouden door Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Alleen de verzekeraars (dus niet de tussenpersonen) kunnen een registratie doorvoeren of verwijderen. De gegevens blijven vijf jaar staan. De personen met een maluspositie blijven echter vijftien maanden vermeld staan. De verzekeraars raadplegen het systeem altijd voordat zij overgaan tot het afsluiten van een verzekering. Iemand die op de lijst voorkomt wordt zelden geaccepteerd.

Een autoverzekering is een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode. Het betreft meestal een jaarcontract. U kunt de verzekering, met inachtneming van een opzegtermijn, per de contractsvervaldatum beëindigen. De opzegtermijn bedraagt meestal drie maanden en is in de polisvoorwaarden terug te vinden. De contractsvervaldatum staat op uw polisblad vermeld. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij voorkeur aangetekend.Wanneer de verzekeraar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de verzekering zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de verzekering nooit op voordat u een nieuwe verzekering afgesloten heeft.Bij verkoop van de auto kunt u de verzekering tussentijds stopzetten. In dat geval dient u de verzekeraar (een kopie van) het vrijwaringsbewijs te overleggen. Veel verzekeraars zullen de reeds door u voldane premie over de resterende periode terugbetalen (sommigen onder inhouding van administratiekosten) en de polis beëindigen. Er zijn ook maatschappijen die de reeds voldane premie reserveren en in mindering brengen op de premie voor uw volgende auto.

Tijdens de looptijd van de verzekering bouwt u, zolang u geen schade claimt, schadevrije jaren op. Aan de hand van het aantal schadevrije jaren kent de verzekeraar korting toe, de zogenaamde no-claimkorting. Deze korting komt tot uitdrukking in de bonus/malus-ladder.Bij een gunstig schadeverloop klimt u jaarlijks een trede op de ladder en neemt de no-claimkorting (de bonus) toe. Wanneer u echter schade claimt, dan daalt u op de ladder met een premiestijging tot gevolg. De daling op de ladder gaat veelal met meerdere treden tegelijk gepaard. Door meerdere schades of een enkele schade kort nadat u voor het eerst een autoverzekering afgesloten heeft kunt u op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen. Een premietoeslag (malus) is het gevolg.Van belang is dat de hoogte van het geclaimde schadebedrag er niet toe doet. Of het om een klein of groot bedrag gaat, de terugval op de bonus/malus-ladder is hetzelfde. Om een terugval met dienovereenkomstig hogere premie te vermijden, worden kleine schadeclaims soms achterwege gelaten en uit eigen zak betaald. Wanneer een schade door de verzekeraar op een schuldige wederpartij kan worden verhaald, dan vindt er ook geen terugval plaats.Meestal loopt de korting op tot maximaal 75% en geldt er dan bonusbescherming. Dit betekent dat u, als u op de hoogste b/m-trede staat, bij een schuldschade wel terug in treden gaat maar de maximale korting behoudt. De snelheid waarmee u opklimt (of afdaalt) op de ladder verschilt per verzekeraar en kan tot aanzienlijke premieverschillen leiden. Iedere verzekeraar hanteert een eigen regeling en heeft zijn eigen b/m-ladder.

Een bonus/malus-ladder kan er als volgt uitzien

De verzekeraar schaalt u in op basis van uw situatie (leeftijd, woonplaats, kilometers per jaar e.d.). Dit staat gelijk aan een vaste korting. Daar bovenop bouwt u meer korting op met schadevrije jaren. Stel u bent ingeschaald op trede 6 op basis van uw persoonlijke situatie en schadevrije jaren met de bijbehorende korting van 50%. Als u een jaar schadevrij rijdt dan komt u op trede 7 en zult u 57,5% korting krijgen. Claimt u echter een schade, dan valt u terug naar trede 2 en krijgt u nog slechts 15% korting. Bij twee schuldschades in een jaar valt u zelfs terug naar trede 1, waar u -10 vermeld ziet staan. Dit betekent dat u geen korting krijgt maar een toeslag (malus) van 10%. Van elke in de vergelijking getoonde aanbieder kunt u via de link “details” de bonus/malus-ladder bekijken.

Schakel de politie in

Het is verstandig om de politie in te schakelen bij een ongeluk. Zij onderzoeken de toedracht van het ongeval.

Vul een Europees Aanrijdingsformulier in

Vul de voorkant van het formulier samen met de andere betrokkene(n) in. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets. Maak zo mogelijk ook foto’s en noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen en van de politieagent. Zie erop toe dat de tegenpartij de voorkant van het formulier mede-ondertekend. Daarna krijgt ieder een van de exemplaren. Vul vervolgens de vragen op de achterkant in. Het is verstandig om altijd een formulier in de auto of bij uw autopapieren te hebben. Het formulier kunt u bij uw verzekeraar of tussenpersoon aanvragen.De verzekeringsmaatschappijen bepalen onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt. Op grond van het bepaalde in de polisvoorwaarden mag u zich daarover niet uitlaten.

Neem contact op met uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar

Uw rechtsbijstandverzekeraar verleent mogelijk juridische hulp bij het verhalen van de schade.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het komt voor dat een schuldige onverzekerd is of in een gestolen auto blijkt te rijden. Of na een ongeval doorrijdt en niet te achterhalen is. In dergelijke situaties kan er geen verzekeringsmaatschappij voor de schade aangesproken worden. Om ervoor te zorgen dat de benadeelden niet tussen wal en schip raken is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Het fonds zorgt er in bepaalde gevallen voor dat de benadeelden alsnog schadeloos gesteld worden. Het moet dan wel om schade gaan waarbij de aansprakelijkheid van het veroorzakende motorrijtuig vaststaat.

De benadeelde kan in vijf gevallen bij het Waarborgfonds terecht: 1. Als de dader onbekend is. 2. Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is. 3. Als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de eigenaar de diefstal kan aantonen. 4. Als de verzekeringsmaatschappij door financiële moeilijkheden niet kan betalen. 5. Als de eigenaar wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.